Wettelijke bepalingen

Over de informatie op deze website en over u als gebruiker daarvan.

Door uw bezoek aan deze website verder te zetten, bevestigt u kennis genomen te hebben van de navolgende disclaimer, deze te begrijpen en de inhoud ervan te aanvaarden.

Deze website bevat hoofdzakelijk informatie aangaande de door Moyson & Van den Eynde bv aangeboden diensten en producten. De inlichtingen op deze website worden u uitsluitend ten informatieve titel volledig kosteloos verstrekt.

Moyson & Van den Eynde bv stelt alles in het werk opdat de gegevens en informatie die verschijnen op deze website aangepast en actueel zijn, daarbij gebruik makend van betrouwbare bronnen. Deze gegevens en deze informatie, die kunnen verzameld zijn bij derden, worden geregeld bijgewerkt.

Niettemin kan Moyson & Van den Eynde bv de juistheid, de geldigheid, de pertinentie, de bruikbaarheid en de volledigheid van deze informatie niet waarborgen en waarborgt deze ook niet; zij draagt geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze gegevens en/of informatie.

Moyson & Van den Eynde bv kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch wettelijk noch contractueel, voor de schade die gebeurlijk wordt opgelopen ingevolge het gebruik van de website en/of zijn inhoud.

Op deze website komen linken voor naar andere websites. Deze hebben enkel tot doel de bezoeker zijn verkeer op het internet naar de betrokken websites te vergemakkelijken.

Moyson & Van den Eynde bv biedt geen enkele garantie nopens deze websites en de inhoud, noch nopens de toegang tot deze websites of het welslagen van de link. Indien wij een veiligheidsrisico ontdekken, hebben wij het recht op ieder moment onze dienstverlening te onderbreken tot het risico is uitgeschakeld.

Niettemin kan Moyson & Van den Eynde bv niet aansprakelijk zijn voor informatica-inbreuken of computerfraude (zoals hacking), waaraan derden, mogelijk ook andere bezoekers, zich schuldig zouden maken, welke schadelijke gevolgen een en ander ook zou kunnen teweeg brengen; hetzelfde geldt ingeval zich een virus manifesteert of enig ander geval van overmacht.

Alle intellectuele rechten met betrekking tot de website kantoormv.be, zijn inhoud, zijn gegevens en zijn vorm, alsook met betrekking tot de informatie, de merken, logo's en beelden, die erop voorkomen, behoren toe aan Moyson & Van den Eynde bv en/of aan derden die een gebruiksrecht of enig ander recht hebben verleend aan Moyson & Van den Eynde bv.

De toegang tot de website betekent nooit dat aan de bezoeker enig intellectueel recht wordt overgedragen. Bijgevolg is het u verboden de website en de documentatie, de teksten, de merknamen en de logo’s die erop te vinden zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te gebruiken, op welke wijze dan ook, tenzij voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden (bijvoorbeeld voor het afdrukken van de gegevens); bovendien is het u verboden deze te verspreiden, over te dragen of te verkopen. De website en al zijn gevolgen zijn beheerst door het Belgische recht.

Enkel de Belgische rechtsmachten zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil m.b.t. de website en zijn gevolgen. Deze website richt zich, wat de informatie over en het eventuele aanbod van de producten en diensten betreft, uitsluitend tot de in België gevestigde bezoekers.

Indien u deze website bezoekt vanuit een ander rechtsgebied, dan dient u vooraf na te gaan of deze disclaimer en/of de aangeboden informatie verenigbaar is met het recht dat op u van toepassing is en, mocht dit niet het geval zijn, van verder bezoek af te zien. Deze disclaimer kan door Moyson & Van den Eynde bv worden gewijzigd. U doet er daarom goed aan deze tekst geregeld terug te consulteren.