Onafhankelijkheidsbeleid

Onafhankelijk en onpartijdig advies

Moyson & Van den Eynde bv verbindt er zich toe de gedragsregels voor tussenpersonen te respecteren. Meer informatie hierover vindt u op www.bvvm.be. In haar adviesverlening werkt Moyson & Van den Eynde bv op basis van een onpartijdige analyse.

Wij vragen u ons voorafgaandelijk en nauwkeurig alle bekende omstandigheden en wensen mee te delen die redelijkerwijze moeten beschouwd worden als gegevens die van invloed zijn op het uitwerken van een optimale oplossing voor u. U erkent dat deze gegevens overeenstemmen met de analyse van uw verlangens en behoeften en dat u gewezen werd op de draagwijdte en beperkingen van het verzekeringsproduct dat u hebt gekozen.

In het kader van de opsomming en de beschrijving van de verschillende polis-types, is het de bedoeling van Moyson & Van den Eynde bv om u correct en duidelijk te informeren en u een algemeen beeld te schetsen van de verzekeringsoplossingen die er op de markt aanwezig zijn.

Aangezien wij als verzekeringsmakelaar met verschillende maatschappijen samenwerken, ligt het buiten het bestek van deze website om hier een gehele vergelijkende analyse van of tussen de polisvoorwaarden te maken. De omschrijvingen (wat, waarom en wat niet) zijn dan ook van algemene informatieve aard.

Om een volledig beeld van de bestaande verzekeringsdekkingen te krijgen, dringt een studie van de algemene- en bijzondere polisvoorwaarden zich op. Enkel en alleen de polissen zijn rechtsgeldig.

Op geen enkele manier zal men uit de hier vermelde informatie enig bindend recht kunnen putten t.o.v. ons en/of verzekeraars .

Met al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht bij ons op kantoor, telefonisch of per e-mail.

Voor klachten kunt u ook terecht bij de Ombudsman

  • Bank: Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel, T +32 2 545 77 70 - ombudsman@ombudsfin.be - www.ombudsfin.be
  • Verzekeringen: Ombudsman voor verzekeringen, de Meeussquare 35, 1000 Brussel, T + 32 2 547 58 71 - info@ombudsman-insurance.be - www.ombudsman-insurance.be/nl 

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel) en vindt u terug op www.fsma.be